Skip Navigation Links

Wij verzoeken u deze juridische kennisgeving aandachtig te lezen. Het bezoek aan of gebruik van de website van de Vlaamse Kunstcollectie betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande algemene voorwaarden.

Uitgever
De uitgever van deze website is de vzw Vlaamse Kunstcollectie, Fernand Scribedreef 1 (MSK Gent), 9000 Gent.

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, logo's, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Kopieën, reproducties, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande geschreven toestemming van de Vlaamse Kunstcollectie of haar juridische vertegenwoordiger. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. De werken gemarkeerd met de mededeling 'Copyright SABAM Belgium 2011' zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen noch gereproduceerd, noch gedownload worden zonder toestemming van de auteur of diens lasthebber. Iedere reproductie, aanpassing, gedeeltelijke wijziging of doorgifte via tv, kabel of internet van werken van het SABAM-repertoire is verboden, behoudens voorafgaande toestemming van SABAM, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel, België. Tel.: 02/286.82.80, fax.: 02/230.47.36. Internet: http://www.sabam.be, e-mail: visual.arts@sabam.be

Persoonsgegevens
De Vlaamse Kunstcollectie wenst de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wanneer u een vraag/opmerking richt naar de Vlaamse Kunstcollectie, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. De Vlaamse Kunstcollectie zal deze informatie nooit aan iemand bekend maken, behalve indien ze daartoe verplicht wordt door een gemachtigde overheidsinstantie. De informatie zal enkel gebruikt worden in verband met onze service(s), we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, kunnen deze in onze bestanden worden opgenomen en verwerkt worden voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de (verbetering van de) aangeboden service, voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes, om u te informeren over updates en producten die uitgaan van de Vlaamse Kunstcollectie.

Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel

Aansprakelijkheid

De Vlaamse Kunstcollectie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten op de site. De Vlaamse Kunstcollectie kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan. De Vlaamse Kunstcollectie kan evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt.

Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover de Vlaamse Kunstcollectie geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is de Vlaamse Kunstcollectie in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en de afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Beeldgebruik

Via de collectie online wil de Vlaamse Kunstcollectie de kunstwerken van de drie partnermusea tonen aan het publiek vanuit een educatieve en dus niet-commerciële overweging. De Vlaamse Kunstcollectie beschouwt de missie van haar digitaliseringproject pas als geslaagd als het publiek er iets van kan opsteken. Op die manier wil zij bijdragen tot een actieve cultuurparticipatie en betekent de collectie online een meerwaarde voor een basisopdracht van de musea, met name het "informeren en presenteren van de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving" (ICOM).

De Vlaamse Kunstcollectie hecht er veel belang aan dat de aangeboden informatie op de collectie online betrouwbaar en up-to-date is. Omdat de collectiegegevens rechtstreeks uit de registratiesystemen van de drie musea worden gehaald, staan die musea ook garant voor de kwaliteit ervan. Wanneer nieuwe collectiegegevens en beelden worden opgeladen, worden de oude data automatisch overschreven. Zo blijft de collectie online een levend systeem en kan de bezoeker de nieuwe wetenschappelijke bevindingen op de voet volgen. Naast de collectiegegevens uit de registratiesystemen krijgt de bezoeker ook context- en randinformatie, die de kunstobjecten ruimer kaderen en toelichten. Ook deze informatie moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom zal de Vlaamse Kunstcollectie voor de redactie van de webpublicaties telkens beroep doen op specialisten terzake.

Voor elke reproductie en/of mededeling aan het publiek van één van de afgebeelde kunstwerken op deze collectie online, kan u zich wenden tot de vzw Lukas Arts in Flanders: http://www.lukasweb.be/. De vzw Lukas Arts in Flanders treedt ook op als eerste contactpunt voor het verlenen van copyright en zal u eventueel doorverwijzen naar SABAM of andere rechthebbenden als dat nodig is.

Kunstwerken waarvan de beschermingstermijn op auteursrecht nog niet verstreken is (werken waarvan de auteur minder dan 70 jaar geleden is overleden), staan in deze collectie online aangeduid met "© SABAM Belgium 2011" onderaan de afbeelding op de detailfiche.

Als u van mening bent, dat voor bepaalde werken het auteursrecht werd geschonden, kan u contact opnemen met de Vlaamse Kunstcollectie.    
     pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be

     
T +32 (0)9 225 49 24

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.